Adatkezelési tájékoztató

A GIRO Zrt. feladatainak ellátásához szükséges emberierőforrás-igény folyamatos biztosítása érdekében a honlapján elérhető Karrierportált üzemeltet és toborzási és kiválasztási tevékenységet végez. A Karrier portál rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok ellátásához külső közreműködőt – adatfeldolgozót – is igénybe vesz.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön által a Karrierportál oldalon megadott adatok kezelésére, nyilvántartására, és az adatokkal kapcsolatos egyéb műveletekre vonatkozik.

A toborzás-kiválasztás során alkalmazott adatkezelés célja az Adatkezelőnél meglévő üres álláshelyek betöltéséhez a megfelelő jelentkező kiválasztása a jelentkező által feltöltött önéletrajz alapján.

1. ADATKEZELŐ

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1054 Budapest, Vadász utca 31.
Telefonszám: +36 1 428 5600
Cégjegyzékszám: 01-10-041159
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: info@mail.giro.hu
Honlap: www.giro.hu

2. Adatfeldolgozó

Nexum Magyarország Kft.

Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 62 55 88 99
E-mail: info@nexum.hu

Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”) rendelkezései szerint kezeli.

Adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy Adatvédelmi politikáját a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítsa.

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztató bármilyen változásáról, annak hatályba lépését megelőzően, a Karrierportál oldalon tájékoztatást ad.

3. A REGISZTRÁCIÓS FOLYAMAT ISMERTETÉSE

Az érintett a giro.karrierportal.hu honlapon regisztrálhat személyes adatainak megadásával, majd ezt követően tekintheti meg az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatokat.

A regisztrációval egyidejűleg, de nem kötelező jelleggel, az Érintett feltöltheti önéletrajzát, amelyhez csatolhatja kísérő levelét (motivációs levelét) is. A regisztráció fennállása alatt az önéletrajz bármikor feltölthető, módosítható, törölhető.

Az adatkezelési tájékoztató és adatkezelési hozzájárulás hiányában nem lehet pályázatot benyújtani az adatkezelőhöz.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa kitöltött adatok és csatolt dokumentumok a GDPR szerinti különleges adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatot, valamint egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatra vonatkozó információt) nem tartalmazhatnak.

A Társaság a különleges személyes adatokat nem gyűjti. Amennyiben a Pályázó a pályázati anyagában mégis megad különleges személyes adatot, a Pályázó tudomásul veszi, és kijelenti, hogy azt önkéntesen, kifejezett hozzájárulásán alapulva teszi meg.

Az Adatkezelő a regisztrációt követő 3 hónapig kezeli az önéletrajzokat, és a regisztráció során megadott személyes adatokat, ezt követően azok visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek, ezzel egyidejűleg a regisztráció is törlésre kerül, azonban újabb regisztrációra ezt követően is lehetősége van.

Az Adatkezelő profilalkotást nem végez.

4. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
Név: dr. Bölkei Brigitta
Postai cím: 1054 Budapest, Vadász utca 31.
E-mail cím: dpo@mail.giro.hu
Telefonszám: +36 1 428 5695

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Pályázók által az álláspályázattal összefüggésben megadott adatok kezelésének kizárólagos célja az álláspályázatok elbírálása, a meghirdetett munkakörök betöltése.

Az adatkezelés célja ennek keretében, hogy

 • a Pályázó, az Adatkezelő honlapján meghirdetett pozícióra történő jelentkezés során elküldött önéletrajzában rögzített, valamint a kísérő levelében (motivációs levelében) szerepeltetett adatait a Társaság – az adott munkakör (álláshely) betöltése során figyelembe vegye, a beérkező pályázatokat nyomon kövesse,
 • a Pályázó munkaköri alkalmasságát felmérje
 • tájékoztatást nyújtson a kiválasztási folyamattal kapcsolatban, és
 • a meghirdetett munkakört sikeresen betöltse.

Amennyiben a Pályázó külön hozzájárul ahhoz, hogy 3 hónapon belül további álláslehetőségekről is tájékoztassa őt az Adatkezelő, az adatkezelés célja továbbá az álláslehetőségekről történő tájékoztatás is.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör betöltetlen marad.

6. A KEZELT ADATOK KÖRE

Adatkezelő kizárólag Pályázó által önkéntesen, saját döntése alapján megadott, önéletrajzában, valamint a kísérő levelében (motivációs levelében) rögzített személyes adatokat, esetlegesen különleges személyes adatokat kezeli.

A pályázat eredményes és tárgyilagos elbírálásához az alábbi személyes adatok szerepeltetése szükséges az önéletrajzban:

 • Név (azonosításhoz szükséges)
 • Életkor (a cselekvőképesség teljességének biztosítéka, illetve a képzettség/végzettség megszerzésének hitelesítése)
 • Telefonszám (értesítéshez)
 • E-mail cím (értesítéshez)
 • Megszerzett képzettség/végzettség foka (középfokú, felsőfokú, tanfolyam, stb.)
 • Oklevelet/bizonyítványt/tanfolyami igazolást kiállító intézmény megnevezése
 • Megszerzett végzettség megnevezése és a képzés kezdő, illetve befejező dátuma (szakképzettség, érettségi, oklevélben szereplő végzettség, stb.)
 • Betöltött pozíciók megnevezése, vonatkozó periódus megjelölése, az ellátott tevékenység/feladatok leírása (munkakörre alkalmasság megállapítása céljából)
 • Nyelvtudás (munkakörre alkalmasság megállapítása céljából)
 • Nyelv
 • Nyelvtudás szintje
 • Nyelvvizsga típusa, kiállító intézmény
 • Informatikai ismeretek, programnyelvek, környezetek (munkakörre alkalmasság megállapítása céljából)

Ezen adatköröket meghaladó személyes adat rögzítése nem szükséges a pályázati tartalomban.

A Társaság minden Pályázót elektronikus úton értesít a pályázati eljárás eredményéről, ideértve a sikertelen Pályázókat is.

A Pályázó személyes adatait a Társaság részére önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben a Pályázó nem ad át a Társaság részére elégséges információt, lehetséges, hogy nem lehet megfelelően értékelni a Pályázó alkalmasságát. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Pályázó felel személyes adatai helyességéért és pontosságáért.

A Pályázó kötelezi magát arra, hogy a Karrierportál oldalon kizárólag saját, valós adatait rögzíti.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő, a Pályázó által az önéletrajzában, valamint a kísérő levélben rögzített, majd dokumentumként a Karrierportál oldalon megadott személyes adatait, a Pályázó által történő adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat benyújtásától számított három hónapig tárolja.

A Karrierportálon két lehetséges adatkezelési időtartam közül választhat a Pályázó:

 1. Ha Ön hozzájárul, az Adatkezelő a megpályázott pozíción kívül a Karrierportálon megadott adatai szerinti képzettségének, végzettségének, szakmai ismereteinek megfelelő más, be nem töltött pozícióhoz kapcsolódó kiválasztási folyamatba is bevonhatja Önt. Az Adatkezelő az adatait legfeljebb a Karrierportálon történő regisztrációját követő 3 hónapig kezeli.
 2. Amennyiben Ön konkrét pozícióra jelentkezik és azt szeretné, hogy adatait az Adatkezelő kizárólag a megpályázott pozíció/pozíciók betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamatban vegye figyelembe, akkor adatait az Adatkezelő a megpályázott – több megpályázott pozíció esetében pedig a legkésőbb megpályázott – pozíció betöltését követő 3 hónapig kezeli, majd azt követően visszaállíthatatlan módon törli azokat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés idejét az Ön személyéhez kapcsolódóan egységesen kezeljük, azaz a kiválasztott adatkezelési idő irányadó valamennyi benyújtott pályázatára.

A regisztráció törlése a hozzájárulás visszavonásának minősül.

Az adatkezelés céljának elérésekor, illetve a 3 hónap elteltével az Adatkezelő köteles a megadott adatokat, ideértve a Pályázóval kapcsolatosan a Társaság munkatársai által a személyes interjúztatás során készített feljegyzéseket is, visszaállíthatatlanul törölni.

A Társaság köteles törölni a jelen Tájékoztatóval érintett adatokat, amennyiben

 • a Pályázók közül egy személyt kiválasztott az adott munkakörre, azaz eléri az adatkezelés célját, és a pályázó nem járult hozzá az adatainak további kezeléséhez.
 • saját mérlegelési jogkörben úgy dönt, hogy a meghirdetett pozíciót nem kívánja betölteni; vagy
 • ha a Pályázó visszavonja pályázatát. E körben az Adatkezelő rögzíti, hogy amennyiben egy Pályázó a pályáztatási eljárás lezárultát megelőzően kéri személyes adatai törlését, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a továbbiakban kezelni személyes adatait, és így a Pályázó a továbbiakban nem vehet részt a pályáztatási eljárásban, kivéve, ha újra megadja hozzájárulását a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez.

Az adatok visszaállíthatatlan módon történő törlése legkésőbb a fentiek szerinti időponttól számított 30 napon belül történik meg.

8. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amelyet a jelen Adatkezelési tájékoztató megismerése után és az adatkezelési hozzájárulás megjelölésével (a Regisztráció rögzítése előtti check-box bejelölésével) ad meg.

Amennyiben a Pályázó a pályázati anyaga kapcsán különleges személyes adatokat is megad, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

A Pályázó személyes adatait a Társaság részére önkéntesen szolgáltatja.

Az Adatkezelő birtokába került adatokat csak az Adatkezelőnek az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult a Pályázó adatait kezelni, amely ekként ellehetetleníti a pályáztatási eljárás további folytatását a Pályázó vonatkozásában. Hozzájárulás a regisztráció törlésével vonhatja vissza.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör betöltetlen marad.

9. CÍMZETTEK

A Pályázó jelen tájékoztatóval érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik fél címzettek számára.

10. ÉRINTETTI JOGOK

A Pályázó az általa önéletrajzában valamint a kísérő levélben rögzített, majd dokumentumként a Karrierportálra feltöltött személyes adatait:

 • bármikor módosíthatja,
 • bármikor törölheti,
 • állásajánlatra történő jelentkezését visszavonhatja.

A Pályázónak az adatai kezelésével kapcsolatos jogai az alábbiak:

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

A Pályázó kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó személyes adatokat.

Ezen túlmenően is az Adatkezelő köteles a Pályázóra vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést;
 • a Pályázó hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre.

A Pályázó saját személyes profilján keresztül bármikor jogosult törölni saját személyes adatait, amely a regisztráció érvényességét nem befolyásolja.

Tilos az adatokat törölni, ha az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

Hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való jog

A Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről a jelentkezes@mail.giro.hu e-mail címre küldött levélben.

A Pályázó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja;
 • a Pályázó személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Pályázó jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a Pályázó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Pályázótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Pályázóra nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Pályázó rendelkezésére kell bocsátania. A Pályázó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Pályázó ezt másként kéri.

A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg a Pályázó e-mail címére.

Korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő a Pályázó kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

 • a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • az adatkezelés jogellenes, a Pályázó ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a Pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Pályázó jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:
 • a Pályázó hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt a Pályázót előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

A Pályázó a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Pályázó bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Pályázó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Pályázót írásban tájékoztatja.

Fontos, hogy nem illeti meg a Pályázót a tiltakozás joga:

 • hozzájáruláson
 • szerződés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén

alapuló adatkezelések esetén.

Helyesbítéshez való jog

A Pályázó kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Pályázó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adathordozhatósághoz való jog

A Pályázó jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat a Pályázó egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

11. TECHNIKAI ADATVÉDELEM

 • Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Info törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek.
 • A Pályázó tudomásul veszi, hogy Adatkezelő az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt bekövetkező adatátviteli kapcsolat hibájából, illetve annak működésképtelenségéből eredő kárért, hátrányért való felelősségét kizárja.
 • A Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

12. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Minden Pályázó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének megsértése esetén panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

A Pályázó panaszait a következő elérhetőségen tudja érvényesíteni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fentieken kívül a Pályázót megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Amennyiben a Pályázó az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Tájékoztatjuk, hogy a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2023.12.14.